Algemene voorwaarden met betrekking tot opdrachten

NIET INBEGREPEN tenzij anders gestipuleerd in het voorstel:

 • 21% BTW
 • Materiaal zoals beamer en flipchart.
 • Huur en kosten van zalen en maaltijden (indien van toepassing)
 • Alle parkingkosten (indien van toepassing)
 • Km- en Reistijdvergoeding (0,8€/km vanuit Wijnegem)

TAAL tenzij anders gestipuleerd in het voorstel:

 • Alle documenten ter voorbereiding en opvolging van het project voorzien we in het Nederlands
 • Materiaal voor deelnemers voorzien we in het Nederlands
 • Bijkomende vertaling gebeurt volgens bestek

Algemene voorwaarden met betrekking tot het annuleren of verplaatsen van opdrachten

Elke opdracht is schriftelijk of per e-mail te annuleren of te verplaatsen met volgende annulatievoorwaarden voor training-, coaching- en intervisieopdrachten:

 • Meer dan 8 weken vooraf geen annulatiekosten
 • Tussen 8 en 2 weken vooraf, exclusief schoolvakanties, 50% van de geboekte opdracht
 • Minder dan 2 weken vooraf, exclusief schoolvakanties, 100% van de geboekte opdracht

Indien de coach/trainer door omstandigheden een trainingsdag niet kan faciliteren, wordt door beide partijen naar een andere dag gezocht. De opdracht zal dan als tegemoetkoming aan 50% van de kostprijs gefactureerd worden.


Bij annulatie of verplaatsing door Trixolutions of één van zijn Onderaannemers zijn geen schadevergoedingen verschuldigd indien Trixolutions of haar Onderaannemer een bewijs van ziekte/ongeschiktheid voorlegt, of in geval van overmacht (die door Trixolutions moet aangetoond worden).In verband met de Covid-19 Pandemie:
Elke opdracht, gemaakt en gegeven door Trixolutions, kan zowel offline als online gegeven worden, tenzij anders aangegeven in de offerte met betrekking tot de opdracht. Indien de klant ervoor kiest om niet over te schakelen naar het online alternatief voor de opdracht, gelden ook bovenstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden met betrekking tot het betalen van opdrachten

ARTIKEL 1
Bezwaren of betwistingen aangaande deze factuur worden niet meer aanvaard vanaf de 8ste dag volgend op de datum van ontvangst van de factuur.

ARTIKEL 2
Tenzij uitdrukkelijke afwijking, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder korting en zonder om het even welke afhouding. Iedere factuur die niet binnen de gestelde termijn betaald wordt zal onmiddellijk, stilzwijgend en van rechtswege, een verwijlinterest opbrengen van 3 % per maand, tot de volledige afbetaling.

ARTIKEL 3
Tot dekking van de administratieve, financiële en organisatorische kosten veroorzaakt door de laattijdigheid der betaling zal, ingeval van niet tijdige betaling door de cliënt, hij een forfaitair verhogingsbeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EURO.

ARTIKEL 4
Alleen de Rechtbanken van het arrondissement waar ons bureel is gevestigd, zijn bevoegd voor alle geschillen, zelfs ingeval van pluraliteit van de verweerders, van oproeping in vrijwaring of tussenkomst.